บริการของเรา บริการรายเดือน จัดทำและนำส่งรายเดือน หัก ณ  ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมส่งรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ ประกอบการยื่นแบบ ภพ.30 ในแต่ละเดือน กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป บริการปิดงบบัญชี ทำงบการเงิน  งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ วางแผนบัญชี  ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน ต่อกระทรวงพาณิชย์ จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (อัตราค่าบริการ ตกลงคุยกันได้) ลงทะเบียน จองคิวจดทะเบียนบริษัท ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เกร็ดความรู้ รู้ทันเรื่องบัญชี เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม... เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม... เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม...

บริการของเรา

บริการรายเดือน

จัดทำและนำส่งรายเดือน
 • หัก ณ  ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 • ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน

 • ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา

 • ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล

 • ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี)

 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

พร้อมส่งรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ ประกอบการยื่นแบบ ภพ.30 ในแต่ละเดือน

กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่  15 ของเดือนถัดไป

บริการปิดงบบัญชี
 • ทำงบการเงิน  งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน

 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

 • วางแผนบัญชี  ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

 • แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร

 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

 • จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน ต่อกระทรวงพาณิชย์

 • จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร

 • ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี (อัตราค่าบริการ ตกลงคุยกันได้)

ลงทะเบียน จองคิว
จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร

เกร็ดความรู้ รู้ทันเรื่องบัญชี