บริการของเรา บริการทางบัญชีและภาษีอากร ACC ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการยื่นประกันสังคม บริการทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบวงจร เช่น การออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รวมทั้งเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ รับจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ขอบเขตและวิธีการทำงาน บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบอื่น ฯลฯ ทุกไตรมาส สามารถตรวจสอบรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อได้ทุกสิ้นเดือนก่อนก่อนยื่นแบบ ภพ.30 ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงิน สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ลงทะเบียน จองคิวจดทะเบียนบริษัท ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เกร็ดความรู้ รู้ทันเรื่องบัญชี เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม... เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม... เราให้คุณมั่นใจ กับ… ความโปร่งใส ในการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เราสามารถอ่านเพิ่มเติม...

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

ACC ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป
 • บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

 • บริการตรวจสอบบัญชี

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ

 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • บริการยื่นประกันสังคม

 • บริการทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบวงจร เช่น การออกใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี รวมทั้งเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

 • รับจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร

ขอบเขตและวิธีการทำงาน
 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

 • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบอื่น ฯลฯ ทุกไตรมาส

 • สามารถตรวจสอบรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อได้ทุกสิ้นเดือนก่อนก่อนยื่นแบบ ภพ.30

 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท

 • สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ

 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของงบการเงิน

 • สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลงทะเบียน จองคิว
จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาบัญชี และภาษีอากร

เกร็ดความรู้ รู้ทันเรื่องบัญชี